Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Ізянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04350049) був реорганізований і увійшов до складу Хустської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Посадова інструкція секретаря

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               Рішенням   виконкому    Ізянської 

                                                                   сільської ради № 73 від 26.07.2017 р.

                                                                _________________ В. В. Томищ

                                                                ________________ 20___ року      

Посадова інструкція

секретаря сільської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Секретар сільської ради відноситься до категорії посадових осіб місцевого самоврядування.

1.2. Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови. Посада відноситься до п'ятої категорії посадової особи місцевого самоврядування.

1.3. Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше передбачено законом.

1.4. Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням сесії сільської ради.

1.5. Секретар сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Кодексами України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, документами районної ради та районної державної адміністрації, які прийняті у межах їх повноважень, розпорядженнями сільського голови, рішеннями сільської ради та її виконавчим комітетом, регламентом сільської ради , посадовою інструкцією, інструкцією з діловодства та іншими законодавчими актами.

 

2.Повноваження та функціональні обов`язки секретаря сільської ради

 

2.1. Скликає сесії сільської ради у випадках, передбачених частиною шостою ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

2.2. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.3. Здійснює повноваження сільського голови у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», під час перебування у відпустках, тимчасової непрацездатності, відрядженні, курсах підвищення кваліфікації.

2.4. Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради:

- готує проекти розпоряджень сільського голови щодо термінів скликання та порядку денного сесій;

- запрошує депутатів та інших осіб на сесії;

- забезпечує підготовку рішень сільської ради;

- складає протоколи сесій сільської ради.     

2.5. Готує розпорядження сільського голови та документи з питань, які входять до компетенції сільської ради.

2.6. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.   

2.7. Здійснює реєстрацію вхідної та вихідної документації.

2.8. Оформляє відправку вихідної кореспонденції.

2.9. Здійснює контроль за дотримання термінів виконання розпоряджень сільського голови, вхідної кореспонденції.

2.10. Організовує  контроль за виконанням програм.

2.11.Забезпечує перспективне, поточне та оперативне планування роботи сільської ради.

2.12. Сприяє депутатам сільської ради у здійсненні їх повноважень.

2.13. Вносить пропозиції по наказах виборців, подання раді проектів заходів щодо виконання наказів виборців.

2.14. Координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.        

2.15. Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

2.16. Забезпечує зберігання в сільській раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням сільської територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку .                        

2.17. Складає та засвідчує нотаріальні дії;

2.18. Реєструє акти цивільного стану, отримує та звітує про використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;

2.19. Веде особові справи працівників сільської ради;

2.20. Розробляє та узгоджує з архівним відділом Хустської РДА номенклатуру справ сільської ради та виконавчого комітету, відповідає за стан діловодства, обліку, звітності, архівні справи.

2.21. Веде облік та щомісячно здає до Хустського відділення ДМС паспортні документи померлих громадян.

2.22. Веде облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Сприяє оформленню документів для реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації громадян.

2.23. Готує та подає інформацію для державного реєстру виборців.

2.24. Веде питання релігії.  

2.25. Готує інформацію для оприлюднення та відповіді на запити згідно Положення про доступ до публічної інформації у Ізянській сільській раді.

2.26. Несе відповідальність за :

- визначення категорії публічної інформації з обмеженим доступом;

- достовірність переданих в електронному вигляді для оприлюднення проектів рішень сільської ради, що підлягають обговоренню, прийнятих рішень сільської ради, виданих розпоряджень сільського голови та іншої публічної інформації в межах своїх повноважень.

2.27. Веде погосподарський облік господарств територіальної громади.

2.28. Складає статистичні звіти для управління статистики по обліку населення, худоби, техніки.

2.29. Вирішує за дорученням сільського голови або сільської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

2.30. Веде особистий прийом громадян, розглядає письмові звернення громадян за напрямами діяльності.

2.31. Несе відповідальність за збереження гербової та інших печатей і штампів виконкому Ізянської сільської ради.

 

3. Права секретаря сільської ради

 

3.1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3.2. На оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

3.3. На просування по службі відповідно до професійної роботи умови праці.

3.4. На соціальний і правовий захист.

3.5. Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій не залежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків.

3.6. Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї.

3.7. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

4. Секретар повинен знати

 

4.1. Основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів влади;

4.2. Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування;

4.3. Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі соціальної та гуманітарної політики, які існують у територіальній громаді;

4.4. Етику та культуру ділового і політичного спілкування;

4.5. Зміст основних економічних процесів на рівні територіальної громади в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;

4.6. Загальні теоретичні і правові засади здійснення управління територіальною громадою;

4.7. Розподіл сфер діяльності в процесі управління селом;

4.8. Форми і методи роботи органів  територіального самоврядування;

4.9. Проблеми соціального захисту членів територіальної громади;

4.10. Основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

4.11. Основи організаційно-правової роботи;

4.12. Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільської  ради;

4.13. Основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки;

4.14. Правила внутрішнього трудового розпорядку роботи;

4.15. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

4.16. Інструкцію з діловодства сільської ради;

4.17. Інструкцію з діловодства по зверненнях громадян;

4.18. Основи цивільного права;

4.19. Правила проведення реєстрації актів громадського стану;

4.20. Порядок вчинення нотаріальних дій.

        

5. Кваліфікаційні вимоги

 

5.1. Повна, базова вища освіта, уміння користування персональним комп’ютером без вимог до стажу роботи.

 

6. Відповідальність секретаря сільської ради

 

6.1. Секретар сільської ради несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12, 13, 23, Закону України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України та Закону України «Про засади запобігання то протидії корупції ».

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений         

 

 

Секретар сільської ради              _____________                                                            

                                                               (підпис)

 

 

«___» ___________20__ р.                  

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *